Privacy Reglement

Privacy Reglement Historische Vereniging Ameide en Tienhoven

Gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming


In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, hierna te noemen HVAT, omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Historisch Vereniging Ameide en Tienhoven, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 40324336. De functionaris gegevensbescherming, (zijnde het Dagelijks Bestuur van de HVAT), is bereikbaar via e-mailadres: info@ameide-tienhoven.nl

2. Welke gegevens verwerkt de HVAT en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
a) initialen en achternaam
b) adresgegevens
c) e-mailadres (voor zover bekend)

2.2 De HVAT verwerkt de in artikel 2, sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor contact met betrekking tot het lidmaatschap van de HVAT;
b) uw naam, adresgegevens en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van het Nieuwsblad van de HVAT en voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de HVAT georganiseerde activiteiten;
c) uw naam wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

Gebruik e-mailadres
Indien u wilt dat uw mailgegevens niet gebruikt worden voor de in artikel 2 sub 2.2 genoemde doeleinden, kunt u dat kenbaar maken aan de onder artikel 1 genoemde functionaris gegevensbescherming.

3. Bewaartermijnen
3.1 De HVAT verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de HVAT de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de HVAT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de HVAT gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de HVAT. Met de bewerkers heeft de HVAT een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van de bewerkers van de HVAT.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en overig vragen
5.1 Via de functionaris gegevensbescherming kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HVAT zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de HVAT uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. De HVAT zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de HVAT u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de HVAT uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris gegevensbescherming.

6. Wijzigingen.
Dit document genaamd ‘Privacy Reglement Historische Vereniging Ameide en Tienhoven’ is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 november 2021.

Terstond hierna wordt het Privacy Reglement gepubliceerd op onze website en wordt in ons eerstkomende Nieuwsblad vermeld dat er een geactualiseerde versie van het Privacy Reglement is te lezen en downloaden op onze website. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

Met ondertekening van dit Privacy Reglement komt de voorgaande versie van het Privacy Reglement van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven te vervallen.